INTRODUCERE

Prezentul document împreună cu toate documentele menționate în acesta stabilește termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web www.consilierincariera.ro (in continuare denumit “site-ul”) și plasarea de comenzi de servicii prin intermediul acestui site.

Daca aveti orice intrebare referitoare la Termenii și condițiile de utilizare, ne puteți contacta în orice moment la e-mail office@consilierincariera.ro.

Serviciile oferite pe acest site web sunt disponibile pentru livrare prin intermediul site-ului oriunde în lume.

Contractul, asa cum este definit în continuare, poate fi incheiat în limba română. În situația în care acceptați acest lucru, declarați că sunteți vorbitor curent de limba română și înțelegeți toate cele menționate în acest document privind termenii și condițiile de utilizare a acestui site.

Informatiile prevazute în Termeni si datele cuprinse in acest site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitație la ofertă. Nu va exista niciun contract între dumneavoastră și noi în legatură cu niciun serviciu până în momentul în care comanda dumneavoastră este acceptată. Dacă nu vă acceptăm oferta, iar din contul dumneavoastră au fost deja retrase fonduri, acestea vă vor fi rambursate integral.

CONTRACT

Între:

PRESTATOR Andreia Mădălina Șerban, sole trader înregistrat în Marea Britanie cu numărul (unique taxpayer reference) 3217035487, cu sediul în Boswall Terrace, Edinburgh, Scotland/United Kingdom.

Și

DumneavoastrĂ, denumit în continuare BENEFICIAR.

ART. 1.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl reprezintă efectuarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a unuia dintre serviciile descrise în secțiunea “Servicii” și comandate prin intermediul platformei.

  • Instant session – efectuarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a unei sesiuni de consiliere online cu durata de 1h ½, via Zoom/Skype;
  • Pachete de servicii – (două sau mai multe sesiuni de consiliere, plan de carieră, coaching pe parcursul realizării planului) cu o durata de maxim 60 de zile de la transmiterea initială a planului personalizat. Întrucât aceste pachete de servicii sunt personalizate, valoarea lor nu poate fi rambursata odată ce a fost transmis planul.

Pentru a plasa o comandă de servicii, trebuie să urmați procedura de cumpărare și să faceți plata conform instrumentelor puse la dispoziție. După aceea veți primi un email la adresa de mail furnizată de dumneavoastră în formularul de comandă prin care se confirmă primirea comenzii dumneavoastră. Acela reprezintă momentul de începere a contractului de prestări servicii.

ART.2. OBLIGAŢIILE PÃRŢILOR

2.1. Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe părţi informaţii confidenţiale cu privire la acest contract, serviciile furnizate, materialele de suport, operaţiunile sau afacerile celeilalte părţi, fără acceptul scris prealabil al acesteia din urmă.

2.2. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

PRESTATORUL se obligă a organiza sesiunile de instruire/consiliere al cărui înscris este Beneficiarul, astfel:

Să ofere Beneficiarului contra cost servicii de consiliere și orientare în carieră livrate de d-na Andreia Mădălina Șerban;
Să îndeplinească serviciul achiziționat de Beneficiar cu  maximum de seriozitate și profesionalism;
Să ofere în avans datele logistice pentru buna desfasurare a sesiunii online;
Să anunțe telefonic Beneficiarul în avans, cu minim 2h înainte de ora stabilită pentru sesiune, în cazul în care aceasta trebuie reprogramată.
Sesiunea achitată de Beneficiar nu poate fi reprogramată mai mult de două ori din cauza Prestatorului, în caz contrar, Prestatorul se angajează să restituie integral suma achitată pentru sesiunea de consiliere.
2.3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

Să achite contravaloarea prezentului contract.
Să se logheze în sesiunea online pe Zoom/Skype (sau orice altă variantă agreată) conform datelor furnizate de Prestator cu min 5 min. înainte de ora programată. Întârzierile nu vor duce la prelungirea intervalului de consiliere.
Să furnizeze în avans Prestatorului obiectivul sesiunii sau problema pe care își propune să o rezolve conform cu zonele de competență ale Prestatorului menționate pe www.consilierincariera.ro
În cazul pachetelor de servicii cu mai multe sesiuni achiziționate, Beneficiarul se obligă să urmeze planul personalizat cu maximum de seriozitate;
În cazul în care nu poate participa la sesiunea programată și achitată deja, Beneficiarul are dreptul la o singură reprogramare.
Toate plățile achitate în avans nu se vor restitui în caz de neprezentare la sesiunea online programată din motive ce nu țin de Prestator.

ART. 3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea este precizată în pagina înscrierii sau este comunicată prin alte canale.

ART. 4. PLATA ŞI MODALITATEA DE PLATÃ

4.1. Beneficiarul va achita valoarea prezentului contract imediat ce și-a rezervat serviciul.

4.2. Factura fiscală se va emite în RON.sau GBP, după caz.

ART. 5. DURATA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării sale şi până la executarea integrală a obligaţiilor contractuale dar nu mai târziu de 60 de zile de la data semnării.

ART. 6. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

6.1. Nu vom fi traşi la răspundere sau responsabili pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile pe care ni le-am asumat prin Contract, dacă aceasta este cauzată de evenimente care se află în afara controlului nostru rezonabil („Eveniment de forţă majoră”). Un Eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, neexecutare, omisiune sau accident care se află în afara controlului nostru rezonabil şi va include în mod deosebit (fără limitare) următoarele:

1. Greve, şomaj tehnic sau alte acţiuni sindicale.

2. Rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare teroristă, război (declarat sau nu), ameninţare sau pregătire de război.

3. Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, surpare de teren, epidemie sau orice alt dezastru natural.

. Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul auto sau alte mijloace de transport public sau privat.

5. Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private.

6. Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern.

7. Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal sau transportul relevant de alt tip.

Executarea obligaţiilor noastre care decurg din orice Contract va fi considerată suspendată pe durata Evenimentului de forţă majoră şi vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne executa obligaţiile de pe durata Evenimentului de forţă majoră. Vom utiliza mijloacele noastre rezonabile pentru a opri Evenimentul de forţă majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care să ne putem executa obligaţiile contractuale în pofida Evenimentului de forţă majoră. În cazul în care Evenimentul de forță majoră durează mai mult de 3 luni, Contractul încheiat de noi va înceta de drept. Ca urmare a încetării Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, fără întârzieri exagerate şi, în orice caz, în maximum 14 zile calendaristice de la data la care considerăm acest Contract ca fiind încetat.

 

ART. 6. LITIGII

6.1. Orice dispută între părţi cu privire la conţinutul şi/sau înţelesul prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă, în caz contrar va fi trimisă spre soluţionare instanţei judecătorești competente unde își are sediul Beneficiarul sau Prestatorul, după caz.

ART. 7. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

7.1. Completările şi modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile contractante decât dacă rezultă expres din actele adiţionale semnate de ambele părţi.

7.2. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, la data de confirmării sesiunii online de catre Prestator.